Lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija
Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi, ir
piemērojami tīmekļa vietnei www.8kajis.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne.
Tīmekļa vietni administrē un pārvalda SIA „Zingelis”, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40203429485, kuras juridiskā adrese ir
Nākotnes iela 27, Ķekava, LV-2123, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes
pārvaldnieks.
Apmeklējot Tīmekļa vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar
tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu
ievērot šos Lietošanas noteikumus.
Ja kāda konkrētā produkta un pakalpojumu noteikumi ir pretrunā šiem tīmekļa vietnes
Lietošanas noteikumiem, augstāks spēks ir konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas
noteikumiem.
Slēdzot atsevišķu līgumu ar Tīmekļa vietnes pārvaldnieku par kādu Tīmekļa vietnē norādīto
produktu vai pakalpojumu pirkšanu vai lietošanu noteicošie ir pušu starpā noslēgtā līguma
nosacījumi.
Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi
Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Tīmekļa vietnes
pārvaldnieka piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem.
Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks negarantē Tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu un/vai
produktu pieejamību.
Tīmekļa vietnē izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (analītiski raksti,
apskati, preses relīzes, tarifi, likmes, cenas, darījumu noteikumi, analītiski attēli, funkcionāli
risinājumi, grafiski materiāli u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais.
Tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Tīmekļa vietnes pārvaldnieks
uzskata par uzticamiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt
Tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.
Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina
un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Tīmekļa vietnē vai ar šīs Tīmekļa vietnes
palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Tīmekļa vietnes
pārvaldnieks neatkarīgu iemeslu dēļ.
Informācija Tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai dzēsta jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neapliecina un negarantē to, ka šī Tīmekļa vietne un/vai caur
to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.
Tīmekļa vietnes apmeklētāji personīgi, pēc saviem ieskatiem un vajadzībām, pieņem
lēmumu par Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai preču iegādi un lietošanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Tīmekļa vietnē ietvertā informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma
par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par Tīmekļa vietnē norādīto produktu un
pakalpojumu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai Tīmekļa vietnes
pārvaldniekam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada saistības Tīmekļa vietnes
pārvaldniekam, ne arī Tīmekļa vietnes lietotājam.
Tīmekļa vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu, lūgumu

vai pamudinājumu iegādāties vai pārdot kādu produktu vai pakalpojumu, vai arī par kādu
citu ieteikumu.
Atbildības ierobežojums
Šīs Tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Tīmekļa
vietni vai tās saturu.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, kaitējumu vai
zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, trešo personu radītiem), kā arī, bet ne tikai
visa veida kaitējuma atlīdzību, soda naudām un līgumsodiem, finanšu zaudējumiem un
neiegūto peļņu, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai
izmantošanu, pat ja Tīmekļa vietnes pārvaldnieks ir zinājis par Tīmekļa vietnes vai tās satura
trūkumiem.
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks dara visu iespējamo, lai šajā Tīmekļa vietnē nepieļautu
datorvīrusu, ļaunatūras un citu lietotājam traucējošu programmu izplatību, tomēr tas nevar
to garantēt un neuzņemas nekāda veida saistības attiecībā uz datorvīrusu, ļaunatūras un
citu lietotājam traucējošu programmu izplatību interneta vidē. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks
rekomendē Tīmekļa vietnes lietotājiem ievērot visus attiecīgos kiberdrošības pasākumus
pirms informācijas lejupielādēšanas no šīs Tīmekļa vietnes.
Autortiesības un preču zīmes
Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur
īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Tīmekļa vietni.
Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs.
Šīs Tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai
glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību
turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura
glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Tīmekļa vietnes saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības
regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots un atsauce uz šo Tīmekļa
vietni, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Tīmekļa vietnē ietvertās preču
zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka
piekrišanas.
Kontakti
Izmantojot Tīmekļa vietnē izvietotās saziņas formas vai nosūtot informāciju Tīmekļa vietnes
pārvaldniekam e-pasta sūtījumā vai citādā formā, informācijas nosūtītājs ir pilnībā atbildīgs
par nosūtītās informācijas saturu, ieskaitot tās patiesumu un pareizību.
Ja jums rodas jautājumi par Tīmekļa vietnes darbību, informējiet par to mūs uz e-pasta
adresi: sia.zingelis@gmail.com vai sazinoties pa tālruni +371 26735588.
Saites
Ja Tīmekļa vietnes pārvaldnieks norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm,
šādas saites nav uzskatāmas par Tīmekļa vietnes pārvaldnieka sniegtu apstiprinājumu vai
ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar

to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Tīmekļa vietnes
pārvaldnieks neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu,
izmantošana vai pieejamību. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav pārbaudījusi šādu tīmekļa
vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.
Sīkdatņu izmantošana
Tīmekļa vietnē ir sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu datora
cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat Tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek
izmantota, lai sekmētu attiecīgās Tīmekļa vietnes lietošanu Tīmekļa vietnes apmeklētājam.
Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā
datni Jūsu datora cietajā diskā noteiktu laika periodu. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks izmanto
pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai Tīmekļa vietnē un ievāktu
statistikas datus.
Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs
atrodaties Tīmekļa vietnē. Lai lietotu Tīmekļa vietni, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu
izmantošanai. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu
iepazīties ar Tīmekļa vietnes saturu un iegādāties no Tīmekļa vietnes pārvaldnieka preces un
pakalpojumus. Sesijas sīkdatnes tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu Tīmekļa vietnē vai
arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas
drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas
nekādi neietekmēs šīs Tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu
apstiprināšanas ar Tīmekļa vietnes palīdzību Jums var nebūt iespējams pilnvērtīgi izmantot
visus Tīmekļa vietnes pakalpojumus.
Privātuma politika
Tīmekļa vietnē iesniegtie personas dati, tai skaitā, dati, kas tiek sniegti reģistrējoties Tīmekļa
vietnes pārvaldnieka piedāvāto pakalpojumu un produktu lietošanai, atrodas drošībā un
personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
Iesniedzot savus personas datus Tīmekļa vietnē, Jūs aplieciniet, ka esiet iepazinies ar
informāciju par personas datu aizsardzību, kas atrodama: https://doku.lv/privatuma-atruna/
Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
Šīs Tīmekļa vietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Tīmekļa vietnes lietošanas
noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no
šiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir
tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.